8.1. სტანდარტული სანთლები

 

სამყაროში შორეულ ობიექტებამდე მანძილის გასაზომად გამოიყენება ე.წ. სტანდარტული სანთლის მეთოდი. სტანდარტული სანთელი არის ობიექტი, რომლის აბსოლუტური ნათობის დადგენა შესაძლებელია მისი რაიმე სხვა თვისებაზე დაკვირვებით. აბსოლუტური და ხილული ნათობების შედარება საშუალებას იძლევა განვსაზღვროთ მანძილი მნათობამდე. აირჩიეთ ერთერთი სტანდარტული სანთლის კანდიდატი:

 

ა) პლანეტარული ნისლეული;

ბ) ნათობის ზედაპირული ფლუქტუაციების მეთოდი;

გ) Dსიგმა მეთოდი;

 

აღწერეთ ობიექტის თვისებები; აბსოლუტური ნათობის დადგენის მეთოდი; რა მანძილებზე და რა სიზუსტით შეიძლება იმუშაოს აღნიშნულმა მეთოდმა.

 

 

სასარგებლო მბულები:

Carroll B.W., Ostlie D.A. An introduction to modern astrophysics (2007) (თავი 27.1).

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_distance_ladder