სამყაროს ევოლუცია (2010)

 

სალექციო თემები

ლიტერატურა

ადრეული წარმოდგენები სამყაროს შესახებ

პლანეტების ცის თაღზე მოძრაობის უცნაურობები

გეოცენტრული სისტემა

ჰელიოცენტრული სისტემა

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 1.1 და 1.2 (გვ. 2-8)

კეპლერის კანონები

გალილეის დაკვირვებები

ნიუტონის მსოფლიო მიზიდულობის კანონი

ნიუტონის სამყარო (კოსმოლოგია)

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 2.1 -2.3 (გვ. 23-36)

მზის სისტემა

პლანეტები

მზის სისტემის მცირე სხეულები,

ასტეროიდები, კომეტები

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 19.1-3 (გვ. 714-719)

ქვეთავები 22.1-2 (გვ. 813-817)

მზე

მზის შინაგანი სტრუქტურა

მზის მაგნიტური ველები და პერიოდული ცვალებადობა

მზის ქარი

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 11.1,2,3 (გვ. 349-356, 360-374,381-393)

ვარსკვლავები

ვარსკვლავების ნათობის ენერგიის წყარო

ვარსკვლავის გამოსხივების სპექტრი

H-D დიაგრამა

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 8.1 (გვ. 202-215)

ქვეთავები 8.2 (გვ. 219-225)

ვარსკვლავების წარმოშობა

ვარსკვლავების ევოლუცია

ზეახალი ვარსკვლავები

ზეახალის კომპაქტური ნარჩენები

თეთრი ჯუჯები,

ნეიტრონული ვარსკვლავები,

შავი ხვრელები

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 12.1 (გვ. 398-399)

ქვეთავები 12.3 (გვ. 425-429)

ქვეთავები 15.1 (გვ. 518-522)

ქვეთავები 15.2 (გვ. 524-529)

ქვეთავები 16.1 (გვ. 557-559)

ქვეთავები 16.6 (გვ. 578-579)

ჩვენი გალაქტიკა

გალაქტიკის სპირალური სტურქტურა

გალაქტიკების კლასიფიკაცია

ფარული მასა

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 24.1 (გვ. 874-878)

ქვეთავები 24.2 (გვ. 881-883)

ქვეთავები 25.1 (გვ. 940-948)

ექსტრაგალაქტიკური მანძილის გაზომვის პრობლემები და არსებული მეთოდები

სამყარო გალაქტიკური გროვების მასშტაბში კოსმოლოგიური პრინციპი

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 27.1 (გვ. 1038-1046)

კლასიკური ფიზიკა და კოსმოლოგია

ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ეფექტები

სამყაროს გაფართოება

კოსმოლოგიური ჰორიზონტი

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 17.1 (გვ. 609-620)

ქვეთავები 27.2 (გვ. 1052-1057)

ქვეთავები 29.1 (გვ. 1144-1149)

დიდი აფეთქების თეორია

ადრეული სამყარო

რელიქტური ფონის გამოსხივება

ფარული ენერგია

ლექციის პრეზენტაცია და B. W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 27.2 (გვ. 1057-1080)

ქვეთავები 29.2 (გვ. 1165-1167)

დიდი აფეთქების თეორიის პრობლემები

კოსმოლოგიური ინფლაცია

ლექციის პრეზენტაცია და

W. Carroll and D. A. Ostlie, “An introduction to modern astrophysics” (2007)

ქვეთავები 30.1 (გვ. 1230-1239. 1241. 1244–1247)

ქვეთავები 30.2 (გვ. 1247-1248)