სამყაროს ევოლუცია

ალ. თევზაძე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

გამოცდები:

 

წერითი გამოკითხვა

22.01.2011 14:30 თსუ საგამოცდო ცენტრი

(4 საკითხი, თითო 5 ქულა, სულ 20 ქულა)

 

ზეპირი გამოკითხვა

26.01.2011 12:00 თსუ მეორე კორპუსი (208)

27.01.2011 12:00 თსუ მეორე კორპუსი (208)

28.01.2011 12:00 თსუ მეორე კორპუსი (208)

(სულ 20 ქულა)

 

 

საგამოცდო საკითხები

 

ლექცია 1.

-          ადრეული წარმოდგენები სამყაროს შესახებ, პლანეტების ცის თაღზე მოძრაობის უცნაურობები;

-          გეოცენტრული სისტემა, ჰელიოცენტრული სისტემა;

 

ლექცია 2.

-          კეპლერის კანონები, გალილეის დაკვირვებები;

-          ნიუტონის მსოფლიო მიზიდულობის კანონი, ნიუტონის სამყარო (კოსმოლოგია);

 

ლექცია 3.

-          მზის სისტემა, პლანეტები;

-          მზის სისტემის მცირე სხეულები, ასტეროიდები, კომეტები;

 

ლექცია 4.

-          მზე, მზის შინაგანი სტრუქტურა;

-          მზის მაგნიტური ველები და პერიოდული ცვალებადობა, მზის ქარი;

 

 

ლექცია 5.

-          ვარსკვლავები, ვარსკვლავების ნათობის ენერგიის წყარო;

-          ვარსკვლავის გამოსხივების სპექტრი, H-R დიაგრამა;

 

 

ლექცია 6.

-          ვარსკვლავების წარმოშობა და ევოლუცია ევოლუცია;

-          ზეახალი ვარსკვლავები და ზეახალის კომპაქტური ნარჩენები (თეთრი ჯუჯები, ნეიტრონული ვარსკვლავები, შავი ხვრელები);

 

ლექცია 7.

-          ჩვენი გალაქტიკა, გალაქტიკის სპირალური სტურქტურა;

-          გალაქტიკების კლასიფიკაცია, ფარული მასა;

 

 

ლექცია 8.

-          ექსტრაგალაქტიკური მანძილის გაზომვის პრობლემები და არსებული მეთოდები;

-          სამყარო გალაქტიკური გროვების მასშტაბში, კოსმოლოგიური პრინციპი;

 

 

ლექცია 9.

-          კლასიკური ფიზიკა და კოსმოლოგია, ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ეფექტები;

-          სამყაროს გაფართოება, კოსმოლოგიური ჰორიზონტი;

 

 

ლექცია 10.

-          დიდი აფეთქების თეორია, ადრეული სამყარო;

-          რელიქტური ფონის გამოსხივება, ფარული ენერგია;