კოლოქვიუმი #2

 

საკითხების რაოდენობა:  2

საკითხები 1,2,6,7:               5 ქულა;

საკითხები 3-5, 8-12:           10 ქულა;

ჯამური შეფასება:              15 ქულა;

 

1.        ელექტრული დენი; მუხტის უწყვეტობის განტოლება; ომის კანონი ერთგვაროვანი გამტარებისათვის;

 

2.        ელექტრომამოძრავებელი ძალა; ომის განზოგადოებული კანონი; კირხოფის კანონები; ჯოულ-ლენცის კანონი;

 

3.        წერტილოვან მუხტზე მოქმედი ძალა ელექტრომაგნიტურ ველში: ლორენცის ძალა; თანაბრად მოძრავი წერტილოვანი მუხტის მაგნიტური ველი;

 

4.        კავშირი მოძრავი წერტილოვანი მუხტის ელექტრულ და მაგნიტურ ველებს შორის; ელექტროდინამიკური მუდმივა; ორი თანაბრად მოძრავი წერტილოვანი მუხტის ელექტრული და მაგნიტური ურთიერთქმედების ძალების შედარება;

 

5.        ბიო-სავარის კანონი; მუხტის ნაკადისა და წირითი დენის მიერ გაჩენილი მაგნიტური ველის სიდიდე და მიმართულება; ბიო-სავარის კანონის ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა;

 

6.        მაგნიტური ველის ნაკადი; მაგნიტური ველის ნაკადი ჩაკეტილ ზედაპირში: გაუსის თეორემა მაგნიტური ველისათვის; ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა;

 

7.        მაგნიტური ველის ცირკულაცია ჩაკეტილ კონტურში; მაგნიტური ცირკულაციის შენახვის კანონის ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა; მაგნიტური პოტენციალი და მისი შემოყვანის პირობა;

 

8.        დენიან გამტარზე მოქმედი მაგნიტური ველის ძალა: ამპერის კანონი; ორი პარალელური დენიანი გამტარის ურთიერთქმედების ძალები;

 

9.        ელექტრომაგნიტური ველის ფარდობითობა: ელექტრომაგნიტური ველის გარდაქმნის ფორმულები;

 

10.    ელექტრომაგნიტური ველის ინვარიანტები; ელექტრომაგნიტური ველის კონფიგურაცია სხვადასხვა ინვარიანტების დროს (პირველი, მეორე ან ორივე ინვარიანტის ნულთან ტოლობა);

 

11.    ნივთიერების დამაგნიტებულობა; მაგნიტური ველის დაძაბულობა და ინდუქცია (H და B ვექტორები). მაგნიტური შეღწევადობა; დიამაგნეტიკები და პარამაგნეტიკები; ფერომაგნეტიზმი;

 

12.    მაგნიტური ველის ენერგია ვაკუუმში; მაგნიტური ველის ენერგია ნივთიერებაში; ორი ურთიერთქმედი ჩაკეტილი დენის კონტურის სისტემის სრული მაგნიტური ენერგია;