კოლოქვიუმი #1

 

საკითხების რაოდენობა:  2

საკითხები 1-4:                    5 ქულა;

საკითხები 5-12:                  10 ქულა;

ჯამური შეფასება:              15 ქულა;

 

1. ელექტრული მუხტი ვაკუუმში. წერტილოვანი ელექტრული მუხტის ველი; მუხტზე მოქმედი ძალა ელექტროსტატიკურ ველში;

 

2. გაუსის თეორემა ელექტრული ველისათვის; ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა; ფიზიკური შინაარსი;

 

3. სტოქსის თეორემა ელექტრული ველისათვის; ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა; ფიზიკური შინაარსი;

 

4. ელექტროსტატიკური ველის პოტენციალი; წერტილოვანი წყაროს პოტენციალი; მუშაობა და პოტენციალი; პოტენციალის გამოთვლის დიფერენციალური ფორმა;

 

5. ელექტრული დიპოლი, კვადრუპოლი და მაღალი რიგის მულტიპოლები; დიპოლის ელექტრული ველის დაძაბულობა და პოტენციალი; დიპოლისა და კვადრუპოლის ელექტრული ველის დაძაბულობა დიდ მანძილზე;

 

6. გამტარები ელექტრულ ველში; ელექტროსტატიკური ინდუქცია გამტარებში; ელექტრული ველი გამტარის ზედაპირთან;  ელექტრული მუხტის განაწილება ზედაპირთან, ჩაკეტილი გამტარი ზედაპირის თვისებები;

 

7. პუასონის განტოლება, ლაპლასის განტოლება; განტოლებების გამოყვანა სტატიკური ელექტრული ველის კანონზომიერებებზე დაყრდნობით; ელექტრული ძაბვა; მუხტზე შესრულებული მუშაობის და ელექტრული ძაბვის კავშირი ელექტროსტატიკურ ველში;

 

8. განმხოლოებული გამტარის ელექტრული ტევადობა; გამტართა სისტემის ელექტრული ტევადობა; ელექტრული კონდენსატორის ტევადობები: ბრტყელ-პარალელური კონდენსატორი; სფერული კონდენსატორი;

 

9. ელექტრული ველის ენერგია: მუხტების უწყვეტი და დისკრეტული განაწილებისათვის;

ორი მუხტის საკუთარი და ურთიერთქმედების ენერგია; ელექტრული ველის ენერგიის გამოთვა ელექტროსტატიკური ველის დაძაბულობით;

 

10. დიელექტრიკის პოლარიზაცია; იზოტროპული და ანიზოტროპული დიელექტრიკები; დიელექტრიკული ამთვისებლობა და შეღწევადობა; გაუსის თეორემა პოლარიზაციის ვექტორისათვის;

 

11. E და D ვექტორები; გაუსის თეორემა D ვექტორისთვის; ელექტრული ველის ენერგია დიელექტრიკებში; ბრტყელ-პარალელური კონდენსატორის ტევადობა დიელექტრიკის შემთხვევაში;

 

12. ელექტრული ველი ორი დიელექტრიკის გამყოფ ზედაპირზე; ელექტროსტატიკური ველის გარდატეხვის კანონი; დიელექტრიკები არაწრფივი პოლარიზაციით: მაგალითები;