კოლოქვიუმი #1

 

1. ელექტრული მუხტი ვაკუუმში. წერტილოვანი ელექტრული მუხტის ველი; მუხტზე მოქმედი ძალა ელექტროსტატიკურ ველში;

 

2. გაუსის თეორემა ელექტრული ველისათვის; ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა; ფიზიკური შინაარსი;

 

3. სტოქსის თეორემა ელექტრული ველისათვის; ინტეგრალური და დიფერენციალური ფორმა; ფიზიკური შინაარსი;

 

4. ელექტროსტატიკური ველის პოტენციალი; წერტილოვანი წყაროს პოტენციალი; მუშაობა და პოტენციალი; პოტენციალის გამოთვლის დიფერენციალური ფორმა;

 

5. ელექტრული დიპოლი და კვადრუპოლი. დიპოლური ელექტრული ველი და პოტენციალი; მაღალი რიგის მულტიპოლების თვისებები;

 

6. გამტარის თვისებები ელექტრულ ველში; გამტარის პოტენციალი და ელექტრული ველი ზედაპირთან; ელექტრული მუხტის განაწილება გამტარში; ჩაკეტილი გამტარი ზედაპირის თვისებები;

 

7. კონდენსატორები; იზოლირებული გამტარის ტევადობა; გამტართა სისტემის ელექტრული ტევადობა; ბრტყელპარალელური კონდენსატორი ტევადობა;

 

 

კოლოქვიუმი #2

 

1. ელექტრული ველის დაძაბულობა დიელექტრიკში: E და D ვექტორები, დიელექტრიკული შეღწევადობა, გაუსის თეორემა D ვექტორისათვის, ელექტრული ველი დიელექტრიკების გამყოფ ზედაპირზე;

 

2. ელექტრული მუხტის უწყვეტობის განტოლება, ელექტრული დენი და დენის სიმკვრივე, ომის კანონი და ომის განზოგადოებული კანონი;

 

3. ელექტრული სქემების გათვის სქემები, კირხოფის პირველი კანონი, კირხოფის მეორე კანონი, ჯოულლენცის კანონი, კონდენსატორის განმუხტვის კანონი;

 

4. ლორენცის ძალა ელექტრომაგნიტური ველისათვის, მოძრავი მუხტის მაგნიტური ველი, ბიოსავარის კანონი, მაგნიტური ველის გაუსის და სტოქსის თეორემები, ინტეგრალური და დიფერენციული ფორმა;

 

5. მაგნიტური ველი ნივთიერებაში, B და H ვექტორები, ნივთიერების მაგნიტური შეღწევადობა, დიამაგნეტიზმი, პარამაგნეტიზმი, ფერომაგნეტიზმი;